Туристическо дружество Бонония – Видин (ТДБ)

Туристическо дружество Бонония – Видин (ТДБ), е частот Националната асоциация – Български туристически съюз. Съюзът е основан през миналия век през август 1895 г. Презсвоятанад 120-годишна история за интересованите страни – местни сдружения, базирани въввсеки български град, преминават през различни съдебни форми и промени в организациите споредна стоящите конюнктури и режими. Последно през март 1996 г. е приет последният основен акт за учредяване на Туристическо дружество Бонония- Видин.

Независимо отсъдебните и административни си промени, Туристическо дружество Бонония – Видин запазва своята основна мисия, ценности и цели, които са следните:

– Туристическо дружество Бонония е доброволна, независимане правителствена организацияза социаленотдих, спортно-туристически, културни, патриотични, природолюбиви и екологични дейности.

– Основнатацелна Туристическо дружество Бонония е да подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България в областта на социалния и развлекателен туризъм, дoразвива и популяризира различни видове и форминатакъв туризъм.

Исторически обхванатите области на дейности са планинаризъм, алпинизъм, спелеология, но поради специфичното географско разположение на град Видин (на брега на река Дунав и в близост до езерата Рабиша и Божурица), силно покрити са водните спортове и туризъм, катокану-каяк и лодкарство.

Асоциация ЛАЗАРУС

Асоциация ЛАЗАРУС работи за опазването на културното наследство чрез повишаване на осведомеността, образованието нa младото население и прилагането на придобитите знания за икономическото развитие на общността. Основните сфери на дейност на Сдружението са: социалнадейност; младежка политика; междукултурен диалог за устойчиво развитие и здравословен начин на живот и самодисциплина; самостоятелно организиране или съвместно с други организации на професионални обучения, конференции, семинари и други форми на обучение в областта на образованието, опазването на околната среда и устойчиво развитие, туризъма, спорт и отдих, здравеопазване, предприемачество; участие в проекти самостоятелно или с други асоциации и организации от страната и чужбина, които се занимават с подобни дейности; организиране на доброволчески акции за почистване и опазване на природата, залесяване и озеленяване на застрашени части от населените места и околности; дейности за подобряване на устойчивото развитие на туризма в интересът на местната общност.

Асоциация ЛАЗАРУС има опит в управлението и изпълнението на проекти. През изминалата година сдружението изпълни проект „Младежко образование за рециклиране“ към община Майданпек, в който асоциацията бе Водещ партньор.

В рамките на проект „Защитени територии за природата и хората“ Асоциация ЛАЗАРУС, работи по подготовката и записа на аудио материали.

В продължение на няколко години назад Асоциация ЛАЗАРУС участва като логистична поддръжка в организацията на Купата по ветроходство Железни Врати (Iron Gate Sailing Cup).