Заглавие на проекта

Ветроходство по Дунав

Водещ партньор

Туристическо Дружество Бонония, България

Проектни партньори

Сдружение Лазарус, Сърбия - PP2

Приоритетна ос

Туризъм

Специфична цел

Хора за хора

Продължителност

15 вмесеци

Общбюджет(в евро)

149.455,23

Целина проекта

TДа се повиши информираност та на населението на Бор и Видин за туризъма свързан с плаване по Дунав; млади те хора от трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходнилодки и да сесъздаде и маркетиранов туристически продукт – Ветроходство по Дунав

Дейностипо проекта

A1. Създаване на технически капацитет за ветроходство по Дунав;
A2. Провежданена информационна кампания вместни училища и университети;
A3. Трансгранични обучения по ветроходство за младежи;
A4. Фестивал на ветроходството на Дунав
A5. Кампания за публичност и промоция
A6. Организиране на семинари за маркетинг на нов туристически продукт – ветроходство по Дунав

Резултати по проекта

2 информационни кампании в местни училища и университети за 200 младежи от двете страни на границата
2 семинара за маркетинг на новия туристически продукт – ветроходство по Дунав, организирани в Видин и Долни Милановац с 40 участникавсеки;
2 обучения по ветроходствоза 50 трансгранични участника и 1 фестивал на ветроходството за 150 участника

Целеви групи

80 представители на местни и регионални и публичнивласти, НПО, МСП и други доставчици на услуги в областта на спорта, културата, природното наследство, развитието на туризма. Информационни срещи с 200 младежеи Обучения - 80 младихора Фестивал на ветроходството - 150 участника